فصل چهارم - اركان

اركان «جامعه» به شرح زير است:
• مجامع عمومي
• هيأت مديره
• بازرس قانوني

ماده 10 ـ مجامع عمومي عادي

مجمع عمومي عادي، سالانه حداقل يك بار ـ در سه ماهه اول هرسال ـ به طور عادي با دعوت قبلي حداقل 15 روز حداكثر 30 روز، از سوي رئيس هيأت مديره و مجامع فوق‌العاده حسب ضرورت بنا به تشخيص هيأت مديره يا بازرس قانوني و يا اكثريت دارندگان حق رأي تشكيل جلسه مي‌دهد. رسميت مجمع عمومي عادي موكول به حضور نصف بعلاوه يك اعضاء صاحب رأي مي‌باشد. در صورتيكه اكثريت حاصل نشود، مجمع بعدي با هر عده حاضر، تشكيل و تصميمات با اكثريت عددي حاضران صاحب رأي در جلسه (نصف به اضافه يك از دارندگان حق رأي حاضر در جلسه) اتخاذ مي‌شود.

ماده 11 ـ نمايندگي

1- نمايندگي اعضاء در مجامع عادي همواره به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا شـركت مربوط مي‌باشد كه اين وظيفه مي‌تواند كتباً به فرد ديگري تفويض شود. هر عضو مي‌تواند فقط يك نفر نماينده به جلسه مجمع عمومي اعزام دارد.
2- هرعضو فقط يك حق رأي دارد.

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي

وظايف و اختيارات مجامع عمومي و عادي بطور فوق‌العاده به اين شرح است :
1- تعيين خط مشي«جامعه»
2- استماع گزارش دبير «جامعه» درباره عملكرد سالانه و برنامه‌هاي سال آتي «جامعه» و اخذ تصميم درباره آن و تصويب برنامه كار.
3- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان قانوني و روزنامه كثيرالانتشار براي چاپ آگهي‌هاي قانوني«جامعه».
4- رسيدگي و تصويب گزارش عملكرد سال قبل و تصويب برنامه و بودجه سال آينده «جامعه» و تصويب حق عضويت سالانه اعضاء.
5- تصويب آئين‌نامه‌هاي عضويت بر اساس پيشنهاد هيأت مديره.
6- تصويب آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي پيشنهادي هيأت مديره.
7- در موارد ضروري عزل هيأت مديره و بازرس.

ماده 13 - وظايف مجمع عمومي فو‌ق‌العاده

وظايف و اختيارات مجامع عمومي فوق‌العاده به اين شرح است:
1- تغيير و اصلاح اساسنامه
2- عزل انفرادي و يا جمعي هيئت مديره و بازرسان
3- انحلال جامعه و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه
تبصره يك ـ رياست مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده در هر دوره به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و تصويب مجمع انتخاب خواهد شد. انتخاب اعضاي «جامعه» به رياست مجمع عمومي در صورتي مجاز است كه كانديداي انتخاب در هيأت مديره دوره بعد نباشند. در هر مجمع علاوه بر رئيس دو نفر از دارندگان حق رأي به پيشنهاد رئيس و تصويب مجمع به عنوان ناظر و يك نفر از دارندگان حق رأي به پيشنهاد رئيس به تصويب مجمع به عنوان منشي جلسه انتخاب خواهند شد.
تبصره دو ـ در كليه جلسات مجامع عمومي و فوق‌العاده نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان ناظر و بدون داشتن حق رأي اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره سه ـ كليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) بايستي به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برسد.

ماده 14 - هيأت مديره

هيأت مديره «جامعه» مركب از 5 نفر است كه از بين نمايندگان اعضاي داراي حق رأي در مجامع انتخاب و علاوه بر آن دو نفر از نمايندگان اعضاء داراي حق رأي نيز بعنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند كه در جلسات هيئت مديره شركت مي‌نمايند و بترتيب در غياب هر عضو انجام وظيفه مي‌نمايند. انتخاب اعضاي هيأت مديره براي يك دوره سه ساله مي‌باشد. تجديد انتخاب آنان بلامانع است. هيأت مديره در نخستين جلسه، يك نفر رئيس ـ يك نفر نـايب رئـيس و يـك نفر خزانه‌دار انتخاب مي‌كند و از خارج از هيأت مديره، يك نفر را بعنوان دبير «جامعه» انتخاب مي‌نمايد. جلسات هيأت مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي‌شود و صورتجلسه مذاكرات تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

ماده 15 - وظايف هيأت مديره

وظايف هيأت مديره به اين شرح است:
1ـ تعيين و عزل و نصب دبير «جامعه».
2ـ نظارت بر اجراي برنامه امور «جامعه» به نحوي كه اطمينان حاصل شود برنامه‌ها در جهت خط‌مشي مصوب و در راستاي تحقق مصوبات مجامع عمومي در حال پيشرفت مي‌باشند.
3ـ تدوين برنامه برگزاري مجامع عمومي و ارائه گزارشات و پيش‌نويس مصوبات و پيشنهاد برنامه بودجه سالانه «جامعه» و ميزان حق عضويت اعضاء به مجمع عمومي.
4ـ اخذ تصميم نسبت به پيشنهاد دبير «جامعه» در مورد عزل و نصب كاركنان در حد بودجه مقرر.
5ـ انجام تشريفات قانوني و مذكرات مربوط به انعقاد قراردادها و امضاي اسناد تعهدآور در محدوده اهداف «جامعه».
6ـ اداره امور مالي «جامعه» به صورت يك مؤسسه غيرانتفاعي غيردولتي با شخصيت حقوقي و مالي مستقل و سعي در حفظ اين شخصيت و ارتقاي مقام آن.
7ـ پيشنهاد آئين‌هاي كار و معيارهاي مميزي و بازرسي تهيه شده توسط كميته‌هاي تخصصي براي ارائه به مجمع عمومي.
8ـ تصويب آئين‌نامه‌هاي داخلي و ترتيب جلسات هيأت مديره.
9ـ تهيه برنامه و نظارت بر كار كميته‌هاي تخصصي.
10ـ اداره ساير امور «جامعه» طبق مفاد اين اساسنامه و خط مشي‌ها و مصوبات و اختيارات تفويض شده از طرف مجامع عمومي.
11ـ هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را به دبير يا كميته‌هاي تخصصي تفويض كند.
12ـ دعوت بازرسان براي شركت در جلسات هيأت مديره و طرح مسائل خود درباره امور شركت.
تبصره يك ـ حضور بازرسان در جلسه هيأت مديره بدون حق رأي مي‌باشد.
تبصره دو ـ بعد از اختتام دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب و تعيين هيأت مديره جديد كليه مسئوليتها همچنان در عهده هيأت مديره قبلي خواهد ماند.

ماده 16 – خزانه‌دار

خزانه‌دارمسئول اداره امور مالي جامعه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي جامعه را تنظيم، وصولي‌ها و پرداخت‌ها را كنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي جامعه به اطلاع رئيس هيئت مديره در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 17 - دبير

دبير «جامعه» از سوي هيأت مديره از ميان اعضاي خارج از هيأت مديره «جامعه» انتخاب مي‌شود. دبير «جامعه» در جلسات هيأت مديره به عنوان منشي و بدون حق رأي شركت مي‌كند. دبير «جامعه» مجري تصميمات هيأت مديره مي‌باشد و كليه امور اداري و اجرائي دبيرخانه «جامعه» را زير نظر دارد و نماينده قانوني «جامعه» محسوب مي‌شود. وظايف و اختيارات دبير به اين شرح است:
1- اداره امور جاري «جامعه» در جهت مصوبات هيأت مديره.
2- تهيه گزارشات مربوط به بودجه و عملكرد «جامعه» براي هيأت رئيسه، جهت طرح در مجامع عمومي عادي و فوق العاده.
3- نظارت بر امور اداري كميته‌هاي تخصصي و تنظيم برنامه كار و ترتيب نيازمنديهاي آنان به نحوي كه بتوانند از كار و فعاليت خود استفاده بهينه ببرند.
4- فراهم ساختن موجبات كار بازرسان قانوني و علي‌البدل به نحوي كه بر اساس برنامه منظم بتوانند به دفاتر شركت دسترسي داشته باشند.
5- انجام ديگر امور دبيرخانه و اداري «جامعه».

ماده 18 - صاحبان امضاء مجاز

1- كليه اسناد ومدارك مالي و تعهد آور با امضاء مشترك رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و خزانه‌دار همراه با مهر جامعه معتبر خواهد بود.
2- مكاتبات معمولي توسط و با امضاء رئيس يا نايب رئيس جامعه انجام خواهد پذيرفت. هيأت مديره مي‌تواند امضاء ‌بعضي مكاتبات را طي مصوبه‌اي به دبير جامعه نيز واگذار نمايد.

ماده 19 - كميته‌هاي تخصصي

كميته‌هاي تخصصي برحسب نياز براي انجام امور فني اساسي «جامعه» از جمله: چگونگي عضويت اعضاء، تهيه آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي، آموزش و امور فرهنگي، انتشارات و روابط عمومي، تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل، ساختار و فعاليت كميته‌هاي تخصصي توسط هيأت مديره تعيين مي‌گردد.

ماده 20 - بازرسان قانوني

بازرسان قانوني «جامعه» مركب از يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل مي‌باشند كه از سوي مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و بر اساس برنامه تنظيم شده قبلي در هر زمان مي‌توانند به دفاتر «جامعه» رجوع كرده و در صورت نياز از اسناد و مدارك مالي«جامعه» نسخه تهيه كنند.