در گردهمايي شركت هاي بازرسي مطرح شد : ارايه خدمات گسترده تر در زمينه بازرسي كالاهاي صادراتيدر گردهمايي شركت هاي بازرسي مطرح شد : ارايه خدمات گسترده تر در زمينه بازرسي كالاهاي صادراتي

پيروز بخت ، در اين گردهمايي  در خصوص اقدامات و پيگيري هاي سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه اجراي كامل قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي و همچنين لزوم آمادگي شركت هاي بازرسي و جامعه مميزي براي ارائه خدمات گسترده تر مربوط به بازرسي كالاي صادراتي ( بويژه  به كشور عراق ) سخنراني كرد و به سئوالات مطرح شده در همين زمينه پاسخ داد.
مشروح  این گردهم آیی در روزهای آینده بر روی سایت جامعه ممیزی و بازرسی منتشر خواهد شد.

در گردهمايي شركت هاي بازرسي مطرح شد : ارايه خدمات گسترده تر در زمينه بازرسي كالاهاي صادراتي