مرکز بهداشت نظارت و استاندارد قشم

مرکز بهداشت نظارت و استاندارد قشممدیر عامل

کاظم قرباني

نشانی

جزيره قشم، ميدان گلها، بلوار 22 بهمن، خيابان استاندارد

تلفن

0763-5242291
0763-5242292


نمابر

0763-5242293

ایمیلوب سایت