فصل سوم - شرایط عضویت

سازمان‌ها و شركت‌هاي بازرسي كننده‌اي كه توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و يا نظام تائيد صلاحيت ايران و يا ساير مراجع تائيد صلاحيت ملي و بين‌المللي صلاحيت آنها تائيد شده‌اند و شرايط ديگري كه توسط «جامعه» تعيين مي‌گردد را دارا مي‌باشند، مي‌توانند به عضويت «جامعه» درآيند.
تبصره يك – عضويت در جامعه اختياري مي‌باشد.
تبصره دو – كليه اعضاي جامعه ملزم به رعايت مقررات جامعه بوده و هر عضو متعهد است در رعايت و پيشبرد اهداف و همكاري در اجراي وظايف جامعه در حد امكان تلاش و كوشش نمايد.
تبصره سه – كليه اعضاي جامعه بايد داراي كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشند و داراي پروانه تائيد صلاحيت در امر بازرسي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظام تائيد صلاحيت ايران يا ساير مراجع تائيد صلاحيت ملي و بين‌المللي باشند.
تبصره چهار – اشخاص حقيقي داراي صلاحيت مميزي و بازرسي از سوي مراجع ملي يا بين‌المللي مي‌توانند بدون داشتن حق راي به عضويت جامعه درآيند.
تبصره پنج – پس از قبول عضويت، تعهدات زير از طرف عضو به منظور رسميت يافتن عضويت الزامي است:
1- تعهد بر اجراي اساسنامه و تصميمات متخذه از سوي اركان جامعه
2- پرداخت وروديه
3- پرداخت بموقع حق عضويت