شرکت خدمات بازرسي ماروت کاسپين

شرکت خدمات بازرسي ماروت کاسپينمدیر عامل

حميدرضا پيک

نشانی

بندرعباس، بلوار پاسداران، بعد از سه راه جهانبار، کوچه جهان (دكتر ابراهيمي)، بن بست هما-پ13- واحد3- كدپستي 7918766849

تلفن

07633511056-07633562399
07633551076


نمابر

07633551076

ایمیل

info@marout-caspian.com

وب سایت

http://www.marout-caspian.com و http://www.marout-caspian.ir