بازرسي فني و مهندسي نوآوران کيفيت پارس (P.Q.I)

بازرسي فني و مهندسي نوآوران کيفيت پارس (P.Q.I)مدیر عامل

عليرضا آژيده

نشانی

خيابان شهرآرا- جنب اداره گذرنامه- پلاک 63- طبقه همکف

تلفن

66595446
66595447


نمابر

66438972

ایمیلوب سایت