فصل دوم - اهداف و وظایف

اهداف و وظايف «جامعه» به اين شرح است:
الف ـ تبادل نظر و انديشه و جستجو براي يافتن راه‌هاي بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي.
ب ـ همكاري در زمينه پيشرفت حرفه مميزي و بازرسي و اشاعه فرهنگ مميزي و بازرسي و ايجاد امكانات، تبادل دانش و تجربه حرفه‌اي با استفاده از فعاليتها و رويدادهاي علمي، آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به مميزي و بازرسي.
ج ـ ارتقاء اخلاق حرفه‌اي در بين همه كساني كه به نحوي از انحاء در امور مميزي و بازرسي فعاليت دارند.
د ـ نظم بخشيدن به رقابت‌هاي حرفه‌اي بر اساس موازين قانوني و اخلاق حرفه‌اي و ترويج فرهنگ همكاري و رقابت سالم.
ه ـ ريشه‌يابي علمي مسائل و مشكلات مربوط به حرفه مميزي و بازرسي و تلاش در جهت از بين بردن تعارضات شغلي و يافتن الگوهاي مناسب براي نظم بخشيدن به فعاليتهاي حرفه‌اي.
وـ دفاع از منافع حرفه‌اي اعضاء.
زـ استقرار همكاري سالم و نظام‌مند با مؤسسات و سازمان‌هاي مرتبط و كساني كه از خدمات مميزي و بازرسي استفاده مي‌كنند.
ح ـ تهيه و تدوين آئين كار و معيارهاي مميزي و بازرسي در راستاي قوانين، مقررات، استانداردهاي ملي و بين‌المللي و عرف حرفه‌اي.
ط ـ همكاري در تدوين استانداردهاي حرفه‌اي و روشهاي تشخيص صلاحيت فني مميزان و بازرسان.
ي ـ اعلام نظريه كارشناسي و ارائه توصيه‌هاي تخصصي در زمينه مميزي و بازرسي.
ك ـ برگزاري كنفرانس‌ها، سمينارها و دوره‌هاي تخصصي براي ترويج امور مميزي و بازرسي در سطوح مختلف و يا همكاري در برگزاري آنها.
ل ـ برقراري روابط سالم و سازنده با مؤسسات و انجمن‌هاي داخلي و بين‌المللي فعال در امور مميزي، بازرسي، استانداردها، مديريت كيفيت و نظاير آن.
م ـ انتشار نشريات تخصصي در زمينه‌هاي فوق با رعايت مقررات مربوطه.
ن ـ انجام ساير امور و هر فعاليت ترويجي ديگر در زمينه امور مميزي و بازرسي و رشته‌هاي مرتبط با آن.