صورتجلسه مجمع‌عمومي عادي ساليانه مورخ 12/03/92

بسمه‌تعالي
 
صورتجلسه مجمع‌عمومي عادي ساليانه
مورخ 12/03/92
 
مجمع عمومي عادي ساليانه جامعه مميزي و بازرسي ايران با حضور 35نفر از اعضاي جامعه مميزي و بازرسي ايران و جناب آقاي مهندس حسين رفعتي نماينده کميسيون تشکل‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و جناب آقاي مهندس نکونام نماينده سازمان استاندارد ملي ايران در ساعت 15:00 مورخ 12/03/92 در محل سالن اجتماعات هتل بزرگ تهران تشکيل و در آغاز پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد و پخش سرود ملي ايران، رئيس و دو نفر ناظر و منشي جلسه بشرح زير مورد انتخاب شدند:
1-      آقاي عليرضا امامي                 بعنوان رئيس جلسه
2-      خانم آرتميس عليوندي            بعنوان ناظر اول جلسه
3-      آقاي ساسان مهرکيان              بعنوان ناظر دوم جلسه
4-      آقاي كيانوش اميريگانه             بعنوان منشي جلسه
 
سپس با حضور رئيس، ناظرين و منشي در جايگاه خود، دستورجلسه بشرح زير قرائت شد
-        تصويب گزارش عملكرد مالي سال 1391
-        استماع گزارش رياست هيأت مديره
-        بحث آزاد
 
و براساس دستورجلسه گزارشات بشرح زير ارائه گرديد.
-    گزارش مالي و تشريح ترازنامه مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند سال 1391 توسط آقاي صادق سميعي عضو هيأت مديره و خزانه‌دار انجام پذيرفت و اعضاء ترازنامه مالي را که توسط ويدئوپروژکتور پخش مي‌گرديد ملاحظه نمودند.
-    گزارش رئيس هيأت مديره توسط جناب آقاي مهندس عباسي مبني بر چگونگي روند تشکيل جلسات هيأت‌مديره و تصميمات اتخاذ شده در جلسات مذکور و نحوه پيگيري مسايل مشکلات شرکت‌هاي عضو از طريق سازمان استاندارد ملي ايران، اتاق بازرگاني، بانک مرکزي و ساير مراجع تشريح گرديد.
-    سپس اعضاء در بحث آزاد در ارتباط با شرايط شرکت‌هاي بازرسي کالا در شرايط تحريم و چگونگي عملکرد يکپارچه و هماهنگ شرکت نمودند و با توجه به حضور نماينده سازمان استاندارد ملي ايران موارد با نامبرده نيز مطرح و جهت هماهنگي‌هاي بعدي راه‌کارهايي پيشنهاد گرديد.
 
تصميمات متخذه در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 12 خردادماه 1392
1-      عملكرد مالي سال 1391 مورد تصويب قرار گرفت (در سوابق مجمع نگهداري مي‌شود)
2-   ارتقاء کيفي، آموزشي و گسترش سايت جامعه مميزي و بازرسي ايران مورد تصويب قرار گرفت و اعضاء متعهد به همکاري و همفکري در پيشبرد اهداف سايت شدند.
3-      گزارش رئيس هيات مديره مورد تائيد، تصويب  قرار گرفت.
 
جلسه مجمع در ساعت 17:30 خاتمه يافت.
 
رئيس جلسه:              ناظر اول:                  ناظر دوم:                  منشي جلسه:
               عليرضا امامي           آرتميس عليوندي           ساسان مهرکيان                     كيانوش اميريگانه
 
 
نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
حسين رفعتي