فصل اول - کلیات

ماده 1 - تعاريف و اصلاحات

مميزي: فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون به منظور دستيابي به شواهد و ارزيابي آنها بصورت عيني براي تعيين ميزاني كه معيارهاي آن برآورده مي‌شوند.
بازرسي: ارزيابي انطباق از طريق مشاهده و قضاوت و در صورت لزوم همراه با اندازه‌گيري، آزمايش يا مقايسه

ماده 2 - نام و هويت

نام: «جامعه مميزي و بازرسي ايران» مي‌باشد كه در اين اساسنامه اختصاراً «جامعه» ناميده مي‌شود. نام لاتين «جامعه» "Audit and Inspection Society of Iran" و نام اختصاري لاتين آن AISI مي‌باشد، كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و غير سياسي و غير انتفاعي است.
وابستگي: در راستاي اجراي بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مصوب 15/12/69 و اصلاحيه 15/9/73 قانون مذكور، اين «جامعه» وابسته به اتاق مذكور است و تحت آئين‌نامه‌هاي كميسيون تشكل‌هاي اتاق مذكور فعاليت مي‌نمايد.
تبصره يك ـ هرگونه تغيير در اين اساسنامه با اطلاع قبلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت خواهد گرفت.

ماده 3 - تابعيت

تابعيت «جامعه» ايراني است.

ماده 4 - اقامتگاه

مركز اصلي و اقامتگاه قانوني موقت «جامعه» تهران _ خيابان استاد مطهري _ خيابان سنائي _ كوي 21 _ پلاك 4 مي‌باشد. اقامتگاه و مركز اصلي دائمي جامعه را هيأت مديره تعيين مي‌كند، ليكن به هر حال مركز اصلي «جامعه» در تهران خواهد بود.
تبصره يك - پس از تعيين اقامتگاه قانوني دائمي يا در موارد تغيير اقامتگاه مراتب در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و روزنامه كثير الانتشار ناشر آگهي‌ها رسمي «جامعه» به اطلاع عموم خواهد رسيد.
تبصره دو - همچنين تغيير محل اقامت «جامعه» جداگانه به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهد رسيد.

ماده 5 - حوزه فعاليت

حوزه فعاليت «جامعه» در سراسر ايران است و در صورتيكه هيأت مديره ضروري بداند با تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي‌تواند در مراكز استانها شعبه و در شهرستانها عندالزوم نمايندگي دائر نمايد. شرايط تشكيل شعب و نمايندگي‌ها مي‌بايست مطابق با آئين‌نامه‌هاي اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باشد.

ماده 6 - مدت

مدت فعاليت «جامعه» نامحدود است.