بازرسي مهندسي و صنعتی ايران (IEI)

بازرسي مهندسي و صنعتی ايران (IEI)مدیر عامل

بهروز قديمي

نشانی

خیابان وليـعصر، بلوار اسفندیار، شماره 54

تلفن

88778892

نمابر

88772300

ایمیل

info@iei-co.com

وب سایت

www.iei-co.com