آذر ستاويز

آذر ستاويزمدیر عامل

جواد نبي زاده

نشانی

تبريز- صندوق پستي 3668-51385

تلفن

041-34777277 داخلی 1

نمابر

داخلي 2

ایمیل

Info@AzarSetaviz.com

وب سایت

www.AzarSetaviz.com , www.AzarSetaviz.org , www.AzarSetaviz.ir