گروه كارشناسان ايران (IGS)

گروه كارشناسان ايران (IGS)مدیر عامل

علي مهتاب روشن

نشانی

ميدان ونك، خ برزيل شرقي، شماره 4/2

تلفن

88198126-7

نمابر

88198128

ایمیل

ali.mahtabroshan@igs-itan.com
info@igs-iran.com
ROSA.HADAVI@IGS-IRAN.COM


وب سایت