اميک

اميکمدیر عامل

عباس عبودزاده

نشانی

خيابان بخارست، خيابان چهارم، پلاک 15

تلفن

88734379

نمابر

88734905

ایمیلوب سایت