اصول اخلاقي

 

 

 

اصول اخلاقي

جامـعه مميـزي و بـازرسي ايـران*

 

Code of Ethics

 

Audit & Inspection Society of Iran

 

ما به موارد زير پايبـنديم:

We are committed to the followings:

1- درستكاري و شفافيت حرفه‌اي در تمام فعاليتهاي خود

1-Professional integrity and transparency in all our activities

 

2- عدم پذيرش كارهايي كه با آن تضاد منافع داريم

 

2-Declining assignments in which we have a conflict of interest

 

3- رعايت اصول و مقررات ملي و بين‌المللي حاكم بر حرفه مميزي و بازرسي

3-Observing national and international rules and regulations applicable in our profession

 

4- رعايت ايمني و بهداشت شغلي كاركنان

4-Observing occupational health and safety of personnel

 

5- خودداري از انجام كارها و عملياتي كه در آن اطلاعات و تخصص كافي نداريم

5-Avoiding assignments and operations in which we lack sufficient information and expertise

 

6- بكارگيري اصول سيستم مديريت كيفيت در فعاليتهاي خود

6-Applying principles of quality management system in our activities

 

7- رعايت رازداري در تمام فعاليتهاي خود

7-Observing confidentiality in all our activities

 

8- برقراري روش هاي مشخصي براي رسيدگي به شكايات و اعتراضات مشتريان

8-Implementing specific procedures to deal with customer complaints and appeals

 

9- اهميت دادن به امر آموزش حرفه اي كاركنان

9-Attaching importance to professional training of personnel

 

10- بكارگيري استانداردها و روشهاي مدون در اجراي كارها

10-Applying standards and documented procedures in the performance of our assignments

 

 

*مصوب اجلاس 23 مورخ 7/10/80 هيئت مديره