تاكيد بر مديريت واحد گمرك در مرزها جهت تسهيل و تسريع مبادلات تجاريمحمدحسين سميع علي آبادي با بيان اين مطلب افزود : گمرك براي كنترل و نظارت بر ورود و خروج كالا و سازمان ملي استاندارد براي صدور مجوزهاي مورد نياز تعيين شده اند. وي درباره مزيت هاي اين طرح گفت : مديريت واحد مرزي موجب تسهيل و تسريع بيشتر مبادله تجاري در مرزها و كاهش هزينه و مدت زمان ترخيص كالا خواهد شد.

علي آبادي افزود: گمرك در كنار تعامل و همياري با مردم و همچنين اجراي صحيح قوانين، وظيفه دارد در چارچوب مقررات و ضوابط تعيين شده تنظيم كننده جريان اقتصادي كشور باشد.

مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات گمرك ايران در ادامه با بيان اينكه جهان استكبار با جنگ رواني و تحريم ها به دنبال تضعيف ملت بزرگ ايران است، گفت: آنها از راه هاي گوناگون به دنبال فشار و تشديد تحريم هاي اقتصادى عليه كشورمان هستند ، غافل از آنكه اين تحريم ها موجب خودكفايي ما در اقتصاد خواهد شد.
وي تاكيد كرد : روان سازي امور تجاري و كاهش زمان و هزينه امور گمركي بهترين پاسخ در اين باره است.

تاكيد بر مديريت واحد گمرك در مرزها جهت تسهيل و تسريع مبادلات تجاري