آیین نامه عضویت

آئين‌نامه عضويت جامعه مميزي و بازرسي ايران
دانلود آیین‌نامه عضویت
دانلود فرم عضویت
1- هدف :
هدف كلي اين آئين‌نامه تعيين ضوابط و شرايط مورد نياز براي متقاضيان عضويت در جامعه مميزي و بازرسي ايران، اعم از اشخاص حقوقي و حقيقي مي‌باشد.
 
2- مسئوليت اجراء :
كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي مسئوليت اجراي اين آئين‌نامه را بعهده دارد.
 
3- دامنه كاربرد :
انطباق وضعيت متقاضيان عضويت با شرايط تعيين شده براي عضويت در جامعه و اعلام قبولي يا عدم قبولي پذيرش.
 
4- ماخذ :
اساسنامه جامعه مميزي و بازرسي ايران، استاندارد ISO/IEC 17020 و استاندارد ISO 19011
 
5- تعاريف :
5-1 جامعه : جامعه مميزي و بازرسي ايران
5-2 استقلال مؤسسه حقوقي : طبق اين آئين‌نامه به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌گردد كه مصداق عملكرد شخص ثالث و بيطرفانه (برابر ضوابط پيوست يك) در فعاليت‌هاي آن كاملاً محرز باشد و فعاليتي بجز امور بازرسي و مميزي نداشته باشد.
5-3 عضو حقوقي اصلي : شامل مؤسسات و سازمان‌هايي است كه به انجام امور مميزي سيستم‌هاي مديريتي و صدور گواهينامه و يا انجام فعاليت‌هاي بازرسي اشتغال داشته و بر اساس اين آئين‌نامه شرايط عضويت حقوقي اصلي را احراز نمايند. نماينده عضو حقوقي اصلي ضمن داشتن حق رأي در مجمع عمومي جامعه مي‌تواند بعنوان عضو هيئت مديره و يا بازرس جامعه نيز انتخاب گردد.
5-4 عضو حقوقي وابسته : شامل مؤسسات و سازمان‌هاي مميزي و بازرسي و يا هر سازمان ديگري است كه علاقمند به عضويت در جامعه بوده ولي شرايط عضو حقوقي اصلي را بر اساس اين آئين‌نامه احراز ننموده باشند. عضو حقوقي وابسته حق رأي در مجمع عمومي جامعه را ندارد.
5-5 عضو حقيقي : شامل مميزان و بازرسان و دست‌اندركاران حرفه بازرسي و مميزي كه بتوانند شرايط عضويت را بر اساس اين آئين‌نامه احراز نمايند. عضو حقيقي در مجمع عمومي جامعه داراي حق رأي نمي‌باشد.
5-6 عضو حقيقي وابسته : شامل افراد علاقمند به عضويت در جامعه كه نتوانند شرايط عضويت را بر اساس اين آئين‌نامه احراز نمايند.
5-7 عضو افتخاري : شامل افرادي كه بر حسب موقعيت شغلي يا ابداع و نوآوري در زمينه مميزي و بازرسي از شهرت و موقعيت خاصي برخوردار بوده و بنا به تشخيص هيئت مديره جامعه بر اساس اين آئين‌نامه به عنوان عضو افتخاري انتخاب شده و به عضويت جامعه در مي‌آيند. عضو افتخاري بنا به دعوت در مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مي‌نمايد.
 
6- شرايط عضويت :
6-1 شرايط عمومي : كليه متقاضيان حقوقي و حقيقي بايد آئين‌نامه و منشور اخلاقي جامعه را مطالعه و خود را ملزم به رعايت مفاد آن بدانند.
6-2 شرايط اختصاصي عضويت براي هر كدام از انواع عضويت‌ها بشرح زير مي‌باشد :
6-2-1 عضو حقوقي اصلي : مؤسسات و سازمان‌هاي بازرسي و مميزي كه داراي شرايط مشروحه زير باشند، بعنوان عضو حقوقي اصلي محسوب مي‌گردند :
الف : رسماً به ثبت رسيده باشند.
ب  : بر اساس نوع فعاليت مجوزها و تائيد صلاحيت‌هاي لازم را از مراجع ذيربط و ذيصلاح دريافت كرده و يا شرايط ديگري را كه توسط جامعه مميزي و بازرسي ايران اعلام مي‌گردد، دارا و با تسليم درخواست عضويت، وروديه و حق عضويت جامعه را پرداخت نموده باشند.
پ  :  عضو اتاق بازرگاني  و صنايع و معادن ايران باشند.
ت  :  داراي استقلال برابر بند 5-2 باشند.
6-2-2 عضو حقوقي وابسته : مؤسسات و سازمان‌هايي كه داراي شرايط مشروحه زير باشند بعنوان عضو حقوقي وابسته پذيرفته مي‌گردند :
الف : رسماً به ثبت رسيده باشند.
ب : نوع فعاليت آنها بازرسي و مميزي باشد وليكن داراي استقلال برابر بند 5-2 نباشند يا داراي فعاليتي باشند كه بنحوي با فعاليت‌هاي بازرسي و مميزي وابستگي و سنخيت داشته باشد. (تشخيص وابستگي يا سنخيت فعاليت‌ها بعهده كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي جامعه است.)
6-2-3 عضو حقيقي : مميزان و بازرسان و كارشناساني كه داراي سابقه كار مستند در زمينه بازرسي و مميزي بوده و يا شرايط ديگري را كه توسط جامعه تعيين مي‌گردد، دارا باشند بعنوان عضو حقيقي پذيرفته مي‌شوند.
6-2-4 عضو حقيقي وابسته : افراد علاقمندي كه واجد شرايط براي عضويت بعنوان عضو حقيقي نباشند بعنوان عضو وابسته پذيرفته مي‌شوند.
6-2-5 عضو افتخاري: افرادي كه باستناد مصوبه صورتجلسه هيئت مديره جامعه داراي يكي از شرايط يا مجموعه شرايط ياد شده در بند 5-7 باشند، بعنوان عضو افتخاري پذيرفته مي‌شوند.
 
7- درخواست عضويت :
7-1 مؤسسات و سازمان‌هاي متقاضي عضويت فرم الف را تكميل كرده و همراه با مدارك ذكر شده در متن فرم به دبيرخانه جامعه تحويل نمايند.
7-2 اشخاص حقيقي متقاضي عضويت فرم ب را تكميل و همراه با مدارك ذكر شده در متن فرم به دبيرخانه جامعه تحويل نمايند.
 
8- بررسي تقاضاي عضويت :
8-1 دبيرخانه جامعه درخواست‌هاي واصله براي عضويت را از نظر تكميل بودن مدارك پيوستي بررسي و سپس آنرا جهت بررسي به كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي ارسال مي‌دارد.
8-2 كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي تقاضاهاي رسيده را از نظر احراز شرايط عضويت مورد بررسي قرار داده و نظريه خود را به هيئت مديره اعلام مي‌دارد.
8-3 هيئت مديره نظريات كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي را در مورد متقاضيان عضويت از نظر احراز شرايط عضويت بررسي و نظريه خود را در جهت اجرا به دبيرخانه اعلام مي‌نمايد.
 
9- درخواست تجديد نظر :
مؤسسات، سازمان‌ها و اشخاص حقيقي متقاضي عضويت كه نسبت به تصميمات هيئت مديره در مورد چگونگي پذيرش يا عدم پذيرش تقاضايشان اعتراض دارند مي‌توانند درخواست تجديد نظر در آراي متخذه بنمايند.  در اين شرايط كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي موظف است كليه مدارك و اسناد مربوط به متقاضي را در اختيار هيئت مديره جامعه قرار داده تا هيئت مديره رأساً نسبت به بررسي درخواست تجديد نظر متقاضي نظريه نهايي خود را به كميته عضويت اعلام نمايد. نظريه هيئت مديره بايد از طريق دبيرخانه به متقاضي اعلام گردد.
 
10- تعليق و ابطال عضويت يا تغيير وضعيت :
عضويت اعضاء در صورت عدم پرداخت حق عضويت ساليانه و يا اثبات عدم رعايت مفاد آئين‌نامه‌هاي منشور اخلاقي جامعه، قابل تعليق، ابطال و يا تجديد نظر مي‌باشد. تصميم نهايي توسط هيئت مديره با توجه به نظريه كارشناسي كميته عضويت و حمايت حرفه‌اي اتخاذ خواهد شد.
 
11- حق عضويت :
11-1 اعضاي حقوقي و حقيقي بر حسب نوع عضويت و بر اساس تصميمات هيئت مديره جامعه بايد مبلغي را ساليانه بعنوان حق عضويت به شرح زير به جامعه بپردازند.
11-2 حق‌عضويت سالانه اعضاي حقوقي با توجه به تصويب مجمع عمومي سال 1385 مبلغ ده ميليون ريال خواهد بود.
11-3  حق عضويت سالانه اعضاي حقوقي وابسته برابر 30% حق عضويت اعضاي حقوقي خواهد بود.
11-4 حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي دانشجو برابر 1% حق عضويت سالانه اعضاي حقوقي خواهد بود.
11-5 حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي غير دانشجو برابر 3% حق عضويت سالانه اعضاي حقوقي خواهد بود.
11-6 حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي وابسته برابر 20% حق عضويت سالانه اعضاي حقوقي خواهد بود.
11-7 اعضاي افتخاري از پرداخت حق‌عضويت معاف خواهند بود.
اين آئين‌نامه مشتمل بر 11 ماده مي‌باشد كه در جلسه مورخه 14/9/1385 هيئت مديره جامعه مورد تصويب قرار گرفت.