سینا آزمای بندر

سینا آزمای بندرمدیر عامل

حیدر خوشدل نیت

نشانی

بندرعباس، خیابان رسالت شمالی، مقابل بانک پارسیان، مجتمع رسالت، طبقه3 واحد305، کدپستی:7915819775

تلفن

076-32560271

نمابرایمیلوب سایت