کارآمدان کيان زنگان

کارآمدان کيان زنگانمدیر عامل

عليرضا فتوت

نشانی

زنجان، کيلومتر5جاده تبريز، دانشگاه زنجان، جنب کتابخانه مرکزي، ساختمان فناوري، , واحد F2

تلفن

024-32283097-33054408

نمابرایمیلوب سایت