درخواست فوری جامعه ممیزی و بازرسی از مدیران عامل شرکت هادرخواست فوری جامعه ممیزی و بازرسی از مدیران عامل شرکت ها

در نامه رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی آمده است:
احتراماً عطف به نامه شماره 60/1382/97 مورخ 24/5/97 اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، خواهشمند است در صورتی که آن شرکت محترم دارای گواهینامه تأئید صلاحیت در اسکوپهای بازرسی 9426 و 9747 می باشد، مشخصات کامل شرکت خود شامل نام کامل شرکت، شماره ثبت، آدرس قانونی، نام و نام خانوادگی مدیر عامل، تلفن و نمابر بانضمام رونوشت گواهینامه های فوق الذکر حداکثر تا تاریخ 7/6/97 به این جامعه اعلام گردد.
مسلم عباسی
رئیس عیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی
 
در نامه اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته خطاب به جامعه ممیزی و بازرسی درخواست شده بود جامعه لیست شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده در اسکوپ های بازرسی 9426 و 9747 را جهت اطلاعات در سامانه اتحادیه کشوری و اجرایی کردن فرآیند بازرسی به این نهاد ارسال کند.
 
 
 

درخواست فوری جامعه ممیزی و بازرسی از مدیران عامل شرکت ها