برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسیبرگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی

در این جلسه گزارش هیات مدیره جامعه ممیزی از اقدامات انجام شده در مدت زمان 11 تیر 96 تا 10 تیر 97 ارائه خواهد شد. در ادامه بازرس جامعه گزارش خود را ارائه خواهد کرد.
گزارش مالی نیز توسط خزانه دار ارائه شده و عملکرد مالی سال 1396 تصویب خواهد شد. پس از آن در مجمع عمومی بازرس جامعه انتخاب خواهد شد.
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نیز اساسنامه جدید مورد تائید هیات مدیره و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران قرار خواهد گرفت.
اعضا جامعه به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان، مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره تمام وقت برابر آخرین روزنامه رسمی شرکت در این مجمع شرکت کنند.
البته این وظیفه می تواند کتبا به فرد دیگری نیز تفویض شود.
هر عضو تنها می تواند یک نفر نماینده به جلسه مجمع اعزام کند و هر عضو فقط یک رای دارد.
 
آدرس محل برگزاری مجمع : سالن همایش پویش سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، شهرک والفجر، خیابان نهم، پائینتر از مسجد ثارالله، ساختمان شماره 2 سازمان (مرکز مطالعات بهره‌وری نیروی انسانی طبقه سوم)
 

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی