سازمان ملی استاندارد ایران مسئول سیاستگذاری استاندارد حلال استسازمان ملی استاندارد ایران مسئول سیاستگذاری استاندارد حلال است

نیره پیروزبخت در نشستی با «قدیر بال»، معاون قائم مقام وزیر اقتصاد ترکیه گفت: حدود ۳ سال قبل قانون عضویت ایران در «سمیک» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان موضوع‌های مربوط به حلال به سازمان ملی استاندارد واگذار شد و با تشکیل شورای سیاستگذاری حلال تمام فعالیت‌های مرتبط با این موضوع به این شورا سپرده شده است.
وی افزود: تاکنون موافقتنامه هایی نیز با سازمان‌های بین المللی در زمینه تجارت حلال امضا شده است.

سازمان ملی استاندارد ایران مسئول سیاستگذاری استاندارد حلال است