فراخوان معرفي كارشناس جهت عضويت در كميته تخصصي وزارت نفت 

از آنجا که جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز عضو کمیته سیاستگذاری فرآیند فوق بوده و امکان معرفی اعضای توانمند جامعه جهت عضویت و فعالیت در کمیته های مرجع تخصصی مربوطه میسر می باشد، لذا خواهشمند است در صورت تمایل، نسبت به معرفی کارشناسان توانمند خود به جامعه جهت فعالیت در این کمیته ها حداکثر تا تاریخ 30/6/96 اقدام نمائید..
ضروری است کارشناسان معرفی شده توانایی تخصصی در زمینه مربوطه را دارا بوده و رزومه آنها جهت بررسی و ارزیابی اولیه قبل از معرفی به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، به جامعه ارائه گردد.
کمیته های مرجع تخصصی مرتبط با این جامعه که در حال حاضر در معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت فعال گردیده اند بشرح ذیل می باشد؛

1- کمیته مرجع استاندارهای RCM (Reliability Centered Maintenance)

2- کمیته مرجع استاندارهای RCA (Root Cause Analysis)

3- کمیته مرجع استاندارهای RBI (Risk Based Inspection)

فراخوان معرفي كارشناس جهت عضويت در كميته تخصصي وزارت نفت