تقدیر از آقایان آیدین کاظم‌سلطانی و حمید امینی در جلسه هیات مدیره جامعهتقدیر از آقایان آیدین کاظم‌سلطانی و حمید امینی در جلسه هیات مدیره جامعه

در این جلسه که با حضور اعضای جدید هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی تشکیل شد از زحمات آقای ایدین کاظم سلطانی و حمید امینی که از دو سال سه سال گذشته در هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی عضویت داشتند تقدیر و تشکر به عمل آمد.
همچنین در این جلسه هدیه‌ای به رسم از سوی هیات مدیره جدید جامعه ممیزی نامبردگان اهدا شد.
 

تقدیر از آقایان آیدین کاظم‌سلطانی و حمید امینی در جلسه هیات مدیره جامعه

تقدیر از آقایان آیدین کاظم‌سلطانی و حمید امینی در جلسه هیات مدیره جامعه