مودي اينترنشنال قشم سرتيفيكيشن (MIC)

مودي اينترنشنال قشم سرتيفيكيشن (MIC)مدیر عامل

كسري ابراهيم غفوري

نشانی

تهران-خيابان بخارست، كوچه نهم، پلاك 16، طبقه چهارم

تلفن

88713101

نمابر

88714895

ایمیلوب سایت

ke.ghafouri@gmail.com