چرخه طبيعت سبز

چرخه طبيعت سبزمدیر عامل

ايوب محمودي

نشانی

بوشهر، بزرگراه خليج فارس، شهرك صنعتي 1

تلفن

077-33452611-33452609

نمابر

07733452618

ایمیل

cts_lab@yahoo.com

وب سایت

www.ctslab.ir