پرشانا فني پاسارگاد

پرشانا فني پاسارگادمدیر عامل

علي فاضلي فريزهندي

نشانی

شهرقدس، ميدان قدس، انتهاي خيابان امامزاده ، پلاك 9

تلفن

46853191-46824003

نمابر

46823830

ایمیل

info@pershana-co.ir

وب سایت

www.pershana-co.ir