فرامعيار اوراسيا

فرامعيار اوراسيامدیر عامل

جمال اصفهانی

نشانی

خيابان آزادي،روبروي خيابان دکترقريب، ساختمان 220، پلاک138، طبقه4، واحد20

تلفن

66595223-4

نمابر

66595223

ایمیل

info@fme-co.com

وب سایت