مجتمع آزمايشگاهي آزمون صنعت خليج فارس

مجتمع آزمايشگاهي آزمون صنعت خليج فارسمدیر عامل

سیده فاطمه موسوی

نشانی

بوشهر، شهرك صنعتي يك، جنب اداره استاندارد

تلفن

07733444530-1

نمابر

07733444532

ایمیلوب سایت