روشاك پايا كنترل

روشاك پايا كنترلمدیر عامل

مسعود حيدري چالشتري

نشانی

اميرآباد شمالي، بعد از بيمارستان قلب، نبش کوچه دوم، پ 1839، واحد 45

تلفن

88007344-88337261-88026890-88026657

نمابر

43850959-89774316

ایمیل

info@roshakpayacontrol.com

وب سایت

www.roshakpayacontrol.com