مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شدمجمع عمومی عادی سالیانه جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه ممیزی و بازرسی روز سه شنبه با حضور بیش از اعضا تشکیل شد.
گزارش رئیس هیات مدیره:
در چند بند:
 

  1. طی سال گذشته حمعا 22 جحلسه برگزار شد و در حلسات هیات مدیریه مسائلی نظیر نیم ساعت اول اختصاص به میهمانان داشته و در هر جلسه یک یا دو نفر از مدیران شکرت های بازرسی یا به تقاضا خود و یا به دعوت جامعه در جلسات شرکت می کردند و مسائل و پیشنهادات خود را مطرح می کردند. در این جلسات ویژه ای هم بوده که با شرکت های بازرسی خودرو داشت] ایم و در ارتباط با مواد غذایی و کشاورزی جلساتی داشته ایم.
  2. در همین جلسات هیات مدیره مسائلی بوده که نیاز بوده جامعه ورود پیدا کند.
  3. اختلافات و سوء تفاهماتی بوده بین برخی شرکت های بازرسی و ما در جامعه ممیزی وب ازرسی سعی کردیم قضاوت بی طرفانه ای داشته باشیم و بین دو شکرت حل و فصل صلح آمیزی داشته باشیم.
  4. اختلافات و مراجعی بوده برخی از بازرسان در خارج از کشور و یا داخل کشور نسبت به برخی شکرت های بازرسی داشتند.
  5. برخی از جلسات در خارج از جامعه ممیزی و بازرسی برگزار می شده.

نظیر جلسه به عنوان موسس با فدراسیون صنعت نفت در نهاد ریاست چجمهوری در حدود 14 تا 15 جلسه برگزار کرد تا در نهایت فدراسیون صنعت نفت در اتاق بازرگانی به ثبت رسید. جلسات در اتاق بازرگانی، سازمان توسعه و تجارت، بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، سازمان ملی استاندارد
جلساتی هم در سازمام ملی استاندارد داشتی م که جلسه مهم جلسات هیات ارزیاب بوده است که جامعه ممیزی و بازرسی به عناون یکی از اعضای اصل یو صاحب رای حضور میس یافته
در سال گذشته 16 جلسه هیات ارزیاب برگزار شده که سه الی 4 ساعت وقت گرفته. 17 شرکت بازرسی مورد تائید قرار گرفتند.
هشتاد شرکت بازرسی تمدید پروانه شدند. سه شرکت بازرسی به دلیل محرز شدن قصور تعلیق شدند. سه شرکت بازرسی که تخلفشان قطعی شده ابطال شدند. 9 شرکت هم به دلیل قصورتذکر یا اخطار گرفتند.
توصیه به رعایت
پروانه هایی صادر کردند که در دامنه فعالیتشان درج نشده بود. مثلا در ارتباط با شهربازی مجحوز نداشتند و تجهیزات شهر بازی را بازرسی کردند. دوم اینکه طبق قانون ارتاق کیفیت خودرو اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد شرکت بازرسی حق صدور گواهی psi را در مبدا ندارند. صدور گواهی بازرسی بر مبنای بارنامه مخدوش . این سه مورد باعث تعلیق برخی از شرکت های بازرسی شده است.
 
بانک مسکن
 
 
صادق سمیعی قرائت گزارش مالی
به عنوان خزانه دار گزارش کوتاه، به قرائت ترازنامه جامعه ممیزی و بازرسی پرداخته که در پایان قرائت این گزارش اعضا حاضر در مجمع این گزارش را تصویب کردند.
گزارش بازرس نیز قرائت شد و تصویب شد.
در گزارش بازرس همچنین بر لزوم اصلاح اساسنامه جامعه ممیزی و بازرسی به نحوی که ابهامات زدوده شود تاکید کرد.
 

مجمع عمومی عادی سالیانه جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد