مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شدمجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد

در این نشست ابتدا پس از تعیین هیات رئیسه سنی، اقای صادق سمیعی، خزانه دار جامعه ممیزی و بازرسی عملکرد مالی جامعه ممیزی و بازرسی را ارائه کرد که این گزارش به تصویب حاضران در مجمع رسید.
در ادامه این جلسه اقای کیانوش امیریگانه، دبیر جامعه ممیزی و بازرسی به نمایندگی از آقای مسلم عباسی، رئیس هیات مدیره، گزارشی از عملکرد هیات مدیره و شرح جلسات هیات مدیره و فعالیت هایش در جهت استیفای حقوق اعضای جامعه ممیزی و بازرسی، ارائه کرد.
در ادامه آقای طالبی، رئیس کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی در گزارشی مبسوط به مشکلاتی که اعضای جامعه ممیزی و بازرسی در فعالیت های کاری خود با آن مواجه هستند پرداخته و برای هر مشکل راه حلی نیز ارائه کرد. در پایان این مجمع نیز تعدادی از حضار به ارائه پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.
لازم به ذکر است که شرح سخنان آقای طالبی، رئیس کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی طی روزهای آینده بر روی سایت جامعه قرار خواهد گرفت.

مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد
مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد
مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد
مجمع عمومی عادی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار شد