جامعه ممیزی و بازرسی مجمع عمومی برگزار می‌کندجامعه ممیزی و بازرسی مجمع عمومی برگزار می‌کند

این جلسه از ساعت 15:00 در سالن كنفرانس "دكتر وفا غفاريان"  سازمان مديريت صنعتي واقع در خيابان وليعصر نبش خيابان جام جم برگزار خواهد شد.
تصویب عملکرد مالی سال 1393، استماع گزارش ریاست هیات مدیره، استماع گزارش مسئول کمیته فنی، استماع گزارش مسئول کمیته آموزش و بحث آزاد، همکاری و تصویب روش‌های عملکرد هماهنگ اعضاء در این مجمع عمومی مطرح خواهد شد.
هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران از مدیران عامل شركت و مؤسسات عضو درخواست کرد بعلت حساسيت وضعيت بازار کار  و تعيين استراتژي عملكرد در سال 94 شخصا" در اين جلسه بصورت فعال حضور بهم رسانند
جامعه ممیزی و بازرسی همچنین درخواست کرده است تا اعضا در صورت عدم امكان حضور، اين وظيفه را كتبا" به يکي ديگر از اعضاي هيأت‌مديره مجموعه خود تفويض و فرد جايگزين با در دست داشتن معرفي‌نامه در جلسه حضور يابند.

جامعه ممیزی و بازرسی مجمع عمومی برگزار می‌کند