برگزاری کلاس آموزش بازرسی آبخور در جامعه ممیزی و بازرسیبرگزاری کلاس آموزش بازرسی آبخور در جامعه ممیزی و بازرسی

در همین راستا نخستین دوره آشنایی با بازرسی آبخور به مدت سه روز با حضور 25 نفر از معرفی شدگان شرکتها و موسسات بازرسی عضو در جامعه ممیزی وبازرسی ایران برگزار گردید.
در پایان این دوره آموزشی، شرکت کنندگان در دوره موفق به اخذ گواهینامه مربوطه شدند .

برگزاری کلاس آموزش بازرسی آبخور در جامعه ممیزی و بازرسی

برگزاری کلاس آموزش بازرسی آبخور در جامعه ممیزی و بازرسی