فصل هشتم - حكميت ، داوري و امور انتظامي

ماده 32

در كليه موارد و عملكردها پذيرش و تبعيت از دستورالعملها و همچنين حكميت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران الزامي است.

ماده 33

«جامعه» داراي يك كميته كارشناسي است كه متشكل است از يك نفر از اعضاي با سابقه در زمينه مميزي يا بازرسي كه به مباني حقوقي آشنايي داشته و يك نماينده از هريك از طرفين اختلاف. در موارد لزوم كميته داوري مي‌تواند از مركز داوري اتاق براي حل و فصل امور مربوط به داوري طلب كمك نمايد.

ماده 34

«جامعه» همچنين داراي يك كميته انضباطي مركب از 5 نفر از اعضا خواهد بود كه توسط هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند. وظيفه اين كميته نظارت بر رعايت دقيق اساسنامه و مقرارت «جامعه» از سوي كليه اعضاء مي‌باشد. كميته انضباطي در هر مورد نظرات خود را به هيأت مديره ارائه خواهد داد و از مداخله مستقيم در امور اجرايي «جامعه» خودداري مي‌كند.
تجديد انتخاب اعضاي كميته انضباطي بلامانع است.جزئيات نحوه فعاليت و حدود مسئوليت‌ها و اختيارات كميته انضباطي براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تهيه و به تصويب مجمع عمومي عادي مي‌رسد خواهد بود.

ماده 35

«جامعه» نظرات و پيشنهادات تخصصي و حرفه‌اي خود را كه نياز به تقديم به مراجع ذيصلاح داشته باشد براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ارسال مي‌دارد تا از طريق اين اتاق پيگيري شود.

ماده 36- تفسير اساسنامه

در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي‌پذيرد و نظر اتاق ايران در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.