کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی ایران تشکیل شد 
 
به گزارش سایت جامعه ممیزی و بازرسی ایران، این کمیته فنی به دلیل احساس نياز روز افزون به مشارکت کليه اعضاء در تحليل و ارائه راهکارهاي عملي در حل برخي مسائل و مشکلات جاري شرکت‌هاي بازرسي، تشکیل شده است.
همچنین اعضای جامعه ممیزی می توانند با مشارکت در این کمیته در تحقق اهداف مذکور در شرح وظايف اين کميته کمک نمایند.  
همچنین از سوی دبیرخانه جامعه ممیزی و بازرسی ایران شرح وظایفی برای این کمیته معین شده است که عبارتند از:
 

  1. تنظيم فرمت و تيپ استاندارد قراردادهاي بازرسي در راستاي شفاف سازي Terms & Condistins قراردادها، تبيين صحيح حقوق بازرس و کارفرما درراستاي جلوگيري از مخاطره جايگاه شرکت‌هاي بازرسي در منازعات قراردادي با کارفرمايان
  2. بررسي شرايط فني و حقوقي اسناد مناقصه­هاي درحال برگزاري توسط کارفرمايان و تلاش در جهت اتخاذ رويه متحد و يکسان از طرف شرکت‌هاي بازرسي در صورتيکه شرايط مناقصات به صورت غيرعرف و غيرمعمول يکطرفه بوده و براي منافع شرکت‌هاي بازرسي مخاطره انگيز باشد.
  3. تلاش در جهت اتخاذ وحدت رويه، همسويي و اتفاق­نظر شرکت‌هاي بازرسي در مناقصات در حال برگزاري توسط کارفرمايان جهت حفظ پايه‌هاي قيمتي و عدم ارائه قيمت‌هاي پايين خارج از عرف توسط شرکت‌ها
  4. گردآوري اطلاعات مرتبط با کارفرمايان بدحساب که تعهدات مالي و قراردادي خود را نسبت به شرکت‌هاي بازرسي طرف قرارداد خود انجام نداده و تلاش جهت احقاق حقوق شرکت‌هاي بازرسي ضمن مذاکره مستقيم جامعه با کارفرما و در صورت عدم توفيق ارجاع مشخصات اين کارفرمايان به ليست سياه جامعه مميزي و بازرسي ايران
  5. جلب مشارکت شرکت‌هاي بازرسي و تلاش در جهت تبيين و تعيين اصول، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي پايه و صحيح بازرسي و سپس تلاش در الزام کلية شرکت‌هاي بازرسي به رعايت آنها
  6. مشارکت در حل اختلافات فني و قراردادي بين شرکت‌هاي بازرسي و کارفرمايان
  7. مشارکت در بررسي­هاي داخلي شکايت‌ها و تخلف­هاي شرکت‌هاي بازرسي ارجاعي به سازمان استاندارد قبل از برگزاري جلسه هيئت ارزياب
  8. استفاده از ابزارهاي تشويقي، بازدارنده و حتي تنبيهي که خارج از ضوابط اخلاقي، تخصصي و صنفي جامعه مميزي و بازرسي حرکت کرده و اعلام اسامي متخلفين به جامعه جهت بررسي و اقدام لازم. اين اقدام حتي مي‌تواند به مخالفت نماينده جامعه مميزي و بازرسي با تمديد مجوز فعاليت ساليانه سازمان استاندارد نيز منجر شود.

 
 

کمیته فنی جامعه ممیزی و بازرسی ایران تشکیل شد