فصل هفتم - موارد متفرقه

ماده 27

«جامعه» نبايد به طريقي عمل نمايد كه استقلال داخلي مؤسسات عضو و رقابت سالم بين آنها در اثر پذيرفتن عضويت «جامعه» صدمه ببيند.

ماده 28

اعضاي «جامعه» به هيچ دليل ملزم به ارائه اطلاعات خارج از حيطه تبادل نظرهاي حرفه‌اي نيستند.

ماده 29

«جامعه» روشي را در پيش خواهد گرفت كه اعتماد بركار مؤسسات مميزي و بررسي افزايش يابد و اخلاق حرفه‌اي به بهترين نحو حفظ و معرفي شود.

ماده 30

كليه اعضاء متعهد به اجراي تصميمات متخذه و ضوابط «جامعه» بوده و در راستاي اهداف «جامعه» بذل مساعي خواهند نمود.

ماده 31

«جامعه» مي‌تواند در هر مورد كه صلاح بداند با مؤسسات و ارگانهاي ذيربط داخلي و خارجي همكاري نمايد و درصورت لزوم عضويت مجامع تخصصي داخلي و خارجي را بپذيرد.