تصمیمات هیات مدیره جدید جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جلسه مورخ 31 خرداد 93اعضاي هيأت مديره منتخب در جلسه مجمع عمومي مورخ 31/03/93 جامعه مميزي و بازرسي ايران در جلسه مورخ 07/04/93 حضور يافتند و پس از تبادل‌نظر و بررسي، تصميمات زير را اتخاذ نمودند:

 1. آقاي مسلم عباسي              بمدت 3 سال بعنوان رئيس هيأت‌مديره انتخاب شدند
 2. آقاي علي ابراهيم‌زاده          بمدت 3 سال بعنوان نايب‌رئيس هيأت‌مديره انتخاب شدند
 3. آقاي صادق رحمت سميعي  بمدت 3 سال بعنوان خزانه‌دار انتخاب شدند
 4. آقاي آيدين کاظم سلطاني   بمدت 3 سال بعنوان عضو هيأت‌مديره اصلي انتخاب شدند
 5. آقاي حميد اميني پشندي                 بمدت 3 سال بعنوان عضو هيأت‌مديره اصلي انتخاب شدند
 6. آقاي احمد امري                            بعنوان عضو علي‌البدل هيأت‌مديره انتخاب شدند
 7. آقاي محمدرضا طالبي        بعنوان عضو علي‌البدل هيأت‌مديره انتخاب شدند
 8. آقاي حسن‌رضا صفري        بعنوان بازرس اصلي انتخاب شدند
 9. آقاي ساسان مهرکيان           بعنوان بازرس علي‌البدل انتخاب شدند

همچنين هيأت مديره جديد در اولين جلسه خود، تشکيل و راه اندازي کميته‌هاي زير را مصوب نمود:

 • کميته برنامه ريزي و اجراي آموزش به مسئوليت آقاي حميد اميني
 • کميته  فني به مسئوليت آقاي محمدرضا طالبي
 • کميته توسعه بازار و روابط بين‌الملل به مسئوليت آقاي احمد امري
 • کميته عضويت و حمايت حرفه‌اي با عضويت آقايان صادق سميعي، علي ابراهيم زاده وآيدين کاظم‌سلطاني

اعضاي هيأت‌مديره توافق و تصويب نمودند که جلسات هيأت‌مديره هر پانزده روز يکبار و براساس روال سال‌هاي گذشته تشکيل گردد.

تصمیمات هیات مدیره جدید جامعه ممیزی و بازرسی ایران در جلسه مورخ 31 خرداد 93