برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران درآخرین روز خرداد ماهبرگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران درآخرین روز خرداد ماه

استماع گزارش هیات مدیره از اقدامات سه سال گذشته،استماع گزارش بازرس از روند عملکرد جامعه مميزي و بازرسي ايران در سه سال گذشته، گزارش مالي توسط خزانه دار و  در نهایت انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس در دستور کار این مجمع عمومی قرار دارد.
 

برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران درآخرین روز خرداد ماه