صورتجلسه مجمع‌عمومي عادي ساليانه جامعه مميزي و بازرسي ايران

بسمه‌تعالي
 
صورتجلسه مجمع‌عمومي عادي ساليانه
مورخ 30/03/1391
 
مجمع عمومي عادي ساليانه جامعه مميزي و بازرسي ايران با حضور 30نفر از اعضاي جامعه مميزي و بازرسي ايران و سركارخانم محرابيان نماينده کميسيون تشکل‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ساعت 15:00 مورخ 30/03/91 در محل دبيرخانه جامعه تشکيل و در آغاز پس از قرائت آياتي از قرآن مجيد، رئيس و دو نفر ناظر و منشي جلسه بشرح زير مورد انتخاب شدند:
1-      آقاي مسلم عباسي                   بعنوان رئيس جلسه
2-      آقاي مرتضي تبريزي                   بعنوان ناظر اول جلسه
3-      آقاي صادق سميعي                  بعنوان ناظر دوم جلسه
4-      آقاي كيانوش اميريگانه                بعنوان منشي جلسه
 
سپس با حضور رئيس، ناظرين و منشي در جايگاه خود، دستورجلسه بشرح زير قرائت شد
-        تصويب گزارش عملكرد مالي سال 1390
-        ارائه گزارش بازرس
-        استماع گزارش رياست هيأت مديره
-        تصميم‌گيري در ارتباط با تهيه محل ملکي بعنوان دبيرخانه دايمي
-        استماع گزارش مسئول سايت جامعه و تصميم‌گيري در ارتباط با استفاده بهينه از سايت مذکور
 
و براساس دستورجلسه گزارشات بشرح زير ارائه گرديد.
-        گزارش مالي و تشريح ترازنامه منتهي به تاريخ 29 اسفند سال 1390 توسط آقاي صادق سميعي از اعضاي هيأت مديره به نيابت از سوي خزانه‌دار جامعه مميزي و بازرسي ايران، جناب آقاي فرامرز خوش ‌منش که در سفر خارج بسر مي بردند انجام پذيرفت.
-        گزارش بازرس توسط آقاي صادق سميعي به نيابت از سوي آقاي حسن رضا صفري، براساس وکالتنامه مورخ 30/03/91 قرائت گرديد. همزمان گزارش بازرس توسط ويدئو پروژکتور براي حاضرين به نمايش گذاشته شد و با توجه به تائيد گزارش بازرس از سوي اعضاء، مدت بازرس بودن آقاي حسن رضا صفري براي مدت يکسال تمديد شد. 
-        چگونگي تغييرات در سايت جامعه مميزي و بازرسي ايران و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح و گسترش سايت مذکور توسط آقاي محمد منتظري، مسئول سايت جامعه مميزي و بازرسي ايران تشريح گرديد. همزمان گزارش مسئول سايت از چگونگي شرايط فعلي و آتي اين سايت از طريق ويدئو پروژکتور براي حاضرين به نمايش گذاشته شد.
-        رئيس هيأت مديره چگونگي روند تشکيل جلسات هيأت مديره، تصميمات اتخاذ شده در جلسات هيأت‌مديره و اقدامات انجام شده از مجمع قبلي تاکنون را ارائه نمودند و مسايل پيش روي شرکت‌ها و مؤسسات بازرسي را برشمرده و به تبادل‌نظر حاضران در جلسه گذاشتند.
-        موضوع خريد يک ساختمان ملکي بعنوان دبيرخانه دائمي جامعه به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.
 
تصميمات متخذه در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30 خردادماه 1391
1-       عملكرد مالي سال 1390 مورد تصويب قرار گرفت (در سوابق مجمع نگهداري مي‌شود)
2-       گزارش و پيشنهادات بازرس مورد تصويب قرار گرفت (در سوابق مجمع نگهداري مي‌شود)
3-       ارتقاء کيفي، آموزشي و گسترش سايت جامعه مميزي و بازرسي ايران مورد تصويب قرار گرفت و اعضاء متعهد به همکاري و همفکري در پيشبرد اهداف سايت شدند.
4-       گزارش رئيس هيات مديره مورد تائيد، تصويب و تقدير قرار گرفت.
5-       مقرر گرديد يک کميته فني جامعه مميزي و بازرسي با شرکت اعضاي زير تشکيل گردد:
شرکت بازرسي مهندسي آزمون آسا پارسه
شرکت بازرسي مهندسي ايران
شرکت بازرسي مهندسي انديشه
شرکت بازرسي ايکا
شرکت بازرسي تکين کو
شرکت بازرسي ناظران دقيق آرمان
شرکت بازرسي اينترتک قشم
شرکت بازرسي SGS
شرکت بازرسي بليوان
شرکت بازرسي اطلس اينسپکشن
شرکت بازرسي فهامه
شرکت بازرسي گروه کارشناسان
شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران
شرکت فولاد تکنيک
6-       مقرر گرديد که در ارتباط با ساختمان ملکي دبيرخانه دائمي هيأت مدير جلساتي تشکيل و در اينمورد طرح‌هايي اجرايي را جهت تائيد اعضاء تهيه نمايد.
 
جلسه مجمع در ساعت 17:15 خاتمه يافت.
 
رئيس جلسه:                   ناظر اول:                ناظر دوم:               منشي جلسه:
    مسلم عباسي            مرتضي تبريزي              صادق سميعي                     كيانوش اميريگانه
 
 
نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
کتايون محرابيان