فصل ششم - انحلال و تصفيه

ماده 24

«جامعه» به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده يا طبق رأي نهائي محاكم قضائي منحل اعلام مي‌شود.

ماده 25

چنانچه انحلال «جامعه» از سوي مجمع عمومي فوق‌العاده اعلام شود، همان مجمع بايد هيأت تصفيه را متشكل از سه نفر اعضا انتخاب و تعيين نمايد. انتخاب اعضاي هيأت مديره «جامعه» قبل از انحلال در مقام اعضاي هيأت تصفيه بلامانع است.

ماده 26

هيأت تصفيه با نظارت نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، وضعيت بدهي و دارايي‌ها را روشن و پس از تسويه، كليه اموال منقول و غيرمنقول كه باقي خواهد ماند در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران قرار خواهد گرفت تا آنها را در اختيار مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي بگذارد و يا به هر نحو مقتضي ديگر در مورد آنها تصميم بگيرد.