فصل پنجم - امور مالي

ماده 21 - ماهيت

«جامعه» يك مؤسسه غيرانتفاعي، غير دولتي است كه با مشاركت مالي اعضاء و علاقمندان اداره مي‌شود.

ماده 22 - منابع مالي

منابع تأمين مالي «جامعه» عبارتست از:
1ـ حق عضويت و وروديه اعضاء.
2ـ كمك‌هاي بلاعوض و بدون شرط اعضاء و علاقمندان اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي دولتي و يا خصوصي.
3ـ فروش نشريات علمي و فني و تخصصي به هر شكل در زمينه‌هاي شغلي و آمار و اطلاعات مربوط به حرفه مميزي و بازرسي.
4ـ حق آموزش فني در زمينه حرفه مميزي و بازرسي و امور مرتبط به آن.
5ـ حق برگزاري كنفرانس‌ها و سمينارهاي تخصصي.
6ـ هرنوع درآمد ديگر با تصويب مجمع عمومي و تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

ماده 23 - سال مالي

شروع سال مالي جامعه اول فروردين ماه و انقضاء آن آخرين روز اسفند ماه هر سال مي‌باشد.