اساسنامه

بسمه تعالی

اساسنامه «جامعه، مميزي و بازرسي ايران»

مقدمه

به منظور ايجاد مركزي براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي و ايجاد هماهنگي مطلوب در رويه‌هاي اجرائي منطبق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و نهايتاً بالابردن سطح اعتماد مردم به خدمات مميزي و بازرسي و ساير اهداف و وظايف مربوط به تنظيم امور مميزي و بازرسي فرهنگ و اخلاق حرفه‌اي،«جامعه مميزي و بازرسي ايران» به استناد بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تأسيس مي‌شود.

اين اساسنامه در 32 ماده و 13 تبصره تنظيم و به تصويب اعضاي مؤسس رسيد. و از تاريخ ثبت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و انتشار آگهي قانوني قابل اجراء و مقررات آن براي اعضا تعهدآور است.

تهران به تاريخ ...